Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Α. Δίδακτρα  - Διαδικασία καταβολής 

Το συνολικό ποσό διδάκτρων ανέρχεται στα 3.200 ευρώ (800 ευρώ το εξάμηνο).

Η εξόφληση της  κάθε δόσης (800 ευρώ) γίνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου σε χρονικό περιθώριο που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται μέσω προσωπικού κωδικού πληρωμής, που δίνει η Γραμματεία σε κάθε φοιτητή.

Οι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (ή να το αποστείλουν ηλεκτρονικά) το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης που χορηγεί η τράπεζα, για να καταχωρηθεί η πληρωμή και να τους δοθεί απόδειξη είσπραξης για δική τους χρήση – υπογραμμίζεται ότι αν δεν προσκομιστεί το καταθετήριο, η εξόφληση θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί.

 

Β. Απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων

Σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις  να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων.  

Όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος (4485/2017(Α΄ 114), οι φοιτητές που θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, θα επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30%), ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χρήση του δικαιώματος φοίτησης χωρίς την καταβολή διδάκτρων μπορεί να γίνει μόνο μία φορά, ενώ όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται να απαλλαχθούν.

Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης  υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο μεταπτυχιακό. Η εξέταση των αιτήσεων  πραγματοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. 

Κάθε φοιτητής που δικαιούται απαλλαγή, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στο mail του ΠΜΣ ,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ως συνημμένα αρχεία:

1. Σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2.Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, θα πρέπει να προσκομίσει το Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

4. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος ή Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

5. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο, αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

6. Εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς, θα χρειαστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

7. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

8. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Σημειώνεται, ότι η επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Τα δικαιολογητικά 1, 2, 3 και 8 υποβάλλονται υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.