Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση

ERASMUS +

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στο πλαίσιο είτε διμερών συμφωνιών του με ευρωπαϊκά Παν/μια είτε με τα Παν/μια του Δικτύου του CIVIS, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Οδηγό Erasmus+. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των συνεργαζόμενων Παν/μίων, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και διαδικασίες, οι προθεσμίες και τα κριτήρια υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου και στον ιστότοπο του Τμήματος.

     Η δράση ERASMUS+ Πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

     Μέσω της κινητικότητας για πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να:

 • Αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους.
 • Συνδυάσουν τη γνώση με την εφαρμογή της σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Αναπτύξουν νέες δεξιότητες αναγκαίες στον κόσμο της εργασίας.
 • Δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική
 • τους εξέλιξη.
 • Βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους σε μία ξένη γλώσσα.
 • Αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες.
 • Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ζωή της χώρας
 • υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ, Γραφείο Erasmus+

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας

Οι φοιτητές/τριες καταθέτουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που προηγείται του έτους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οφείλουν επίσης να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μία ενημέρωση που διοργανώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων πριν την κατάθεση της αίτησης. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται από τον/την αρμόδιο Συντονιστή/τρια Erasmus+ του Τμήματος.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

            α. Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τμήμα,

            β. Ολοκλήρωση δύο εξαμήνων φοίτησης πριν τη μετακίνηση,

            γ. Αποδεδειγμένα επαρκής γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που ορίζεται από τη συμφωνία με το Ίδρυμα υποδοχής,

            δ. Η μετακίνηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού τριμήνου, με μέγιστη διάρκεια δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Κριτήρια επιλογής εξερχομένων φοιτητών με το Πρόγραμμα Κινητικότητας

            Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για συμμετοχή σε πρόγραμμα κινητικότητας είναι τα εξής:

            α. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής/η φοιτήτρια κατά τη στιγμή της αίτησης,

            β. Πλήθος πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχουν κατοχυρωθεί κατά τη στιγμή της αίτησης,

            γ. Άλλα κριτήρια που δεν αναγράφονται αλλά συνεκτιμώνται κατά περίπτωση από τον/την Συντονιστή/-ρια Erasmus+ του Τμήματος (όπως ικανοποιητικός αριθμός περασμένων μαθημάτων, πιθανή παρακώλυση της ομαλής ολοκλήρωσης των σπουδών του/της φοιτητή/τριας εξαιτίας της μετακίνησης, ακύρωση συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς σοβαρή αιτιολογία, κλπ.).

Η μοριοδότηση για την κατάταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών υπολογίζεται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια ως εξής:

α. (Γενικός Μ.Ο.) + (Αριθμός ECTS μονάδων που έχουν κατοχυρωθεί Χ 0,01).

Στη μοριοδότηση έχουν προτεραιότητα με τη σειρά που αναγράφονται:

 • Διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος,
 • Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος,
 • Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε προγράμματα Erasmus+

Αντιστοιχία Μαθημάτων

Οι εξερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να καταθέσουν συμφωνία αντιστοίχισης μαθημάτων, η οποία ελέγχεται και υπογράφεται από τον/την αρμόδιο/α Συντονιστή/τρια του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+. Οι φοιτητές/τριες ακολουθούν τις οδηγίες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για την λήψη επιχορήγησης πριν την έναρξη μετακίνησης στο εξωτερικό.

 Μετά το πέρας του προγράμματος στο εξωτερικό και κατά την επιστροφή τους στο Τμήμα, οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/τριες προσκομίζουν τα έγγραφα που τους δίδονται από το Ίδρυμα/φορέα υποδοχής με αναφορά στα ECTS που τους έχουν πιστωθεί. Ο αρμόδιος/α Συντονιστής/τρια του Τμήματος για το Erasmus+ ελέγχει αν ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράμματος θα ζητηθεί από τον μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/-τρια η επιστροφή της επιχορήγησης. Για το τι συνιστά ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράμματος αποφαίνεται η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μετά από ερώτημα του/της Συντονιστή/τριας του προγράμματος (συνήθως απόδειξη παρακολούθησης και επιτυχής ολοκλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού μαθημάτων). Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα υποδοχής οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ιδρύματος προέλευσης.

            Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράμματος Erasmus+ είναι η μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων (ECTS) από το Ίδρυμα υποδοχής στο Ίδρυμα προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό:

            α. Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να προτείνουν μαθήματα αντιστοίχισης. Οι πιστωτικές μονάδες που θα δηλωθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 35 ECTS ανά εξάμηνο ή 70 ECTS ανά έτος.

            β. Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα αντιστοίχισης όλων των προσφερόμενων μαθημάτων όπως και μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής στο βαθμό πουδεν τα έχουν ολοκληρώσει στο Πανεπιστήμιο.

            γ. Στόχος του Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές δεν είναι η αντιστοίχιση ένα-προς-ένα μαθημάτων αλλά η αναγνώριση και μεταφορά του γενικού φόρτου εργασίας του φοιτητή. Ιδανικά, θα πρέπει να αντιστοιχιστούν περίπου 5-7 μαθήματα του Ιδρύματος προέλευσης με ανάλογο αριθμό μαθημάτων του Τμήματος υποδοχής, τα οποία να έχουν παρόμοιο περιεχόμενο.

            δ. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατόν, καθώς κάθε Πανεπιστήμιο ορίζει διαφορετικό αριθμό πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, τα οποία προσφέρει στους φοιτητές/τριες Erasmus+. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να αντιστοιχιστούν περισσότερα μαθήματα του εξωτερικού με ένα μάθημα του Ιδρύματος προέλευσης (ή και το αντίστροφο) υπό την προϋπόθεση ότι τα υπό αντιστοίχιση μαθήματα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την ύλη των μαθημάτων του Τμήματος.

            ε. Οι εξερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να αποδείξουν τη συνάφεια των μαθημάτων που προτείνουν με αναφορά στους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών των Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει Οδηγός Σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επικοινωνήσουν με διδάσκοντες/ουσες εκεί και να εξασφαλίσουν θεωρημένα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων.

            στ. Σε κάθε περίπτωση, η τελική αντιστοίχιση εγκρίνεται από τον/την Συντονιστή/στρια του προγράμματος Erasmus+ στο Τμήμα.